ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಈಶ್ವರ ಶಹಾಪುರಕರ್

ಸಂಜು ಪ್ರಕಾಶನ

ದೇವರಗೋನಾಲ,

ಸುರಪುರ ತಾ||, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿ||-585220

(9741269964)

eshapurkar@gmail.com

2.

ಬೀರಣ್ಣ ಬಿ.ಕೆ ಆಲ್ದಾಳ

ಭಾರ್ಗವ ಪ್ರಕಾಶನ

ಆಲ್ದಾಳ-585224

ಸುರಪುರ ತಾ||, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

(9880695102)

bbkaldhal@gmail.com

3.

ಬಸವರಾಜ ಸಿನ್ನೂರ

ಕವಿರಾಜ ಪ್ರಕಾಶನ,

ಸಗರ, ಶಹಾಪುರ ತಾ||,

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ-585323

(9535938125)

btshinnur@gmail.com