ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಗಸು/ಮುದ್ರಣ ಸೊಗಸು ಬಹುಮಾನಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ದನಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಇ-ಪುಸ್ತಕ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಬಿ.ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ರಂಗಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ

ಬೊಮ್ಮನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ

ತಾ: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ

ಜಿ: ರಾಮನಗರ

(9611903766)

2.

ಕೂ.ಗಿ. ಗಿರಿಯಪ್ಪ

ಮಧು ಪ್ರಕಾಶನ

#88, ಮಾಧುರ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ

ಕೊಳಾಯಿ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ, 2ನೇ ತಿರುವು, ಕೂಗಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ,ಕನಕಪುರ-592117

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

(9989999789)

3.

ಚಿಕ್ಕಮರೀಗೌಡ

ಪುಜ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶನ

#79, ನಿಶಾಂತ್ ನಿಲಯ

1ನೇ ತಿರುವು, ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ, ಕನಕಪುರ-562117

ರಾಮನಗರ-ಜಿಲ್ಲೆ

(9902735272)

4.

ಡಿ.ಹೆಚ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಚೇತನ ಪ್ರಕಾಶನ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ.27, ರಾಯರದೊಡ್ಡಿ

ರಾಮನಗರ ಟೌನ್,

ರಾಮನಗರ ತಾ|| ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ

(9972131192)