ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಸುಬ್ರಮಣಿ ಡಿ.ಕೆ.

ಪಾದಂ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮಾರುತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ,

ಶಾಸ್ತ್ರೀನಗರ, ಮೂರ್ನಾಡು,    ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

(9481952224)

pasdevi@gmail.com