ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4 ಆತ್ಮಕಥೆ - ದಲಿತ ಚಳವಳಿ


ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್  ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4  ಆತ್ಮಕಥೆ - ದಲಿತ ಚಳವಳಿ

’ಆತ್ಮಕಥೆ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿ’ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಪುಟವು ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ಆತ್ಮಕಥೆ ’ಮಾಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಭಾಗ-೧, ಭಾಗ-೨’ ಹಾಗೂ ’ದಲಿತ ಚಳವಳಿ’ ಕುರಿತ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಅನುಭವ ಕಥನ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಬರೆಹ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ - 4 ಆತ್ಮಕಥೆ - ದಲಿತ ಚಳವಳಿ

- ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌-


’ಆತ್ಮಕಥೆ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿ’ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಪುಟವು ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ಆತ್ಮಕಥೆ ’ಮಾಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಭಾಗ-೧, ಭಾಗ-೨’ ಹಾಗೂ ’ದಲಿತ ಚಳವಳಿ’ ಕುರಿತ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಅನುಭವ ಕಥನ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಬರೆಹ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ KPP 0436
ಲೇಖಕರು ಡಾ. ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್‌
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2019
ಬೆಲೆ 385/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 193/-
ಪುಟಗಳು 406

’ಆತ್ಮಕಥೆ, ದಲಿತ ಚಳವಳಿ’ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಪುಟವು ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ಆತ್ಮಕಥೆ ’ಮಾಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಕೋಗಿಲೆ ಭಾಗ-೧, ಭಾಗ-೨’ ಹಾಗೂ ’ದಲಿತ ಚಳವಳಿ’ ಕುರಿತ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಅನುಭವ ಕಥನ ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಬರೆಹ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.


favorite ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ shopping_cart ಖರೀದಿಸಿ

© 2022, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ