ವೈದ್ಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣಕೋಶ


ವೈದ್ಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣಕೋಶ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೆ ಸುಲಭ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಗೀಕೃತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಳಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಳಕೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತವು. ವೈದ್ಯರು ಉಚ್ಛರಿಸುವ, ತನಗರ್ಥವಾಗದ ಒಂದೊಂದು ಪದವೂ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಂಥಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ, ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಿ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಜೋಡಿಯಾದ ಎನ್.ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಂಜಸ, ಸರಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣಕೋಶ

- ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿಸ್ವರೂಪಾಚಾರ್-


ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೆ ಸುಲಭ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಗೀಕೃತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಳಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಳಕೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತವು. ವೈದ್ಯರು ಉಚ್ಛರಿಸುವ, ತನಗರ್ಥವಾಗದ ಒಂದೊಂದು ಪದವೂ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಂಥಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ, ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಿ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಜೋಡಿಯಾದ ಎನ್.ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಂಜಸ, ಸರಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ KPP 0314
ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿಸ್ವರೂಪಾಚಾರ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2012
ಬೆಲೆ 70/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 35/-
ಪುಟಗಳು 132

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೆ ಸುಲಭ ಸಂವಹನ ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂಗೀಕೃತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಳಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಳಕೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತವು. ವೈದ್ಯರು ಉಚ್ಛರಿಸುವ, ತನಗರ್ಥವಾಗದ ಒಂದೊಂದು ಪದವೂ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಂಥಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ, ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಿ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಜೋಡಿಯಾದ ಎನ್.ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಂಜಸ, ಸರಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.


favorite ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ shopping_cart ಖರೀದಿಸಿ

© 2022, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ