ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ


ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಪ್ತಸಲಹೆ, ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಡಾ|| ಅ. ಶ್ರೀಧರ್‌ರವರು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಕೃತಿ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ

- ಡಾ.ಅ.ಶ್ರೀಧರ-


ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಪ್ತಸಲಹೆ, ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಡಾ|| ಅ. ಶ್ರೀಧರ್‌ರವರು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಕೃತಿ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆ KPP 0309
ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಅ.ಶ್ರೀಧರ
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2012
ಬೆಲೆ 70/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 0%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 70/-
ಪುಟಗಳು 130

ಆರೋಗ್ಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಪ್ತಸಲಹೆ, ಮನೋಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಡಾ|| ಅ. ಶ್ರೀಧರ್‌ರವರು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಕೃತಿ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.


favorite ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

© 2023, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ