ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

 

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿ. ಹನಗಂಡಿ

ಸಿದ್ಧಚೇತನ ಪ್ರಕಾಶನ

ಭುವನೇಶ್ವರಿ, 12 ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಗರ,

ವಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಸೋಲಾಪುರ-04

ಮಹಾರಾಷ್ಟ

(9422346347/0217-2342572)