ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಗಸು/ಮುದ್ರಣ ಸೊಗಸು ಬಹುಮಾನಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ದನಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಇ-ಪುಸ್ತಕ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

 

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿ. ಹನಗಂಡಿ

ಸಿದ್ಧಚೇತನ ಪ್ರಕಾಶನ

ಭುವನೇಶ್ವರಿ, 12 ಅಧ್ಯಾಪಕ ನಗರ,

ವಿಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಸೋಲಾಪುರ-04

ಮಹಾರಾಷ್ಟ

(9422346347/0217-2342572)