ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸೊಗಸು/ಮುದ್ರಣ ಸೊಗಸು ಬಹುಮಾನಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ದನಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಇ-ಪುಸ್ತಕ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಡಾ. ಶರಣಪ್ಪ ಸಹದೇವಪ್ಪ

ಸಾಗರ್ ಪ್ರಕಾಶನ

ಆನೆ ಹೊಸೂರು ಅಂಚೆ,

ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು,

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ-584122

(9740412603)

anehosur@gmail.com

2.

ಡಾ.ಶೀಲಾದಾಸ್

# 8-11-86/61, ಎನ್.ಜಿ.ಓ. ಕಾಲೋನಿ

ರಾಯಚೂರು-584123

(9448973670)

sheelapdas@gmail.com

3.

ವೆಂಕಟದಾಸ ದೇವರು

ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕವಿತಾಳ,ತಾ: ಮಾನ್ವಿ

ಜಿ: ರಾಯಚೂರು

(08538-252250)

4.

ಪರಶುರಾಮ ಕೋಡಗೂಚಿ

ಬಂಡಾರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮಸ್ಕಿ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ತಾ||,

ರಾಯಚೂರು-584124

(988640711)

bandaraprakashana@yahoo.com