ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಮುಂಬೈ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

Dr. G.N.upadhya

Head

Department of Kannada university of Mumbai

Vidyanagri, santacruz (E), Mumbai-98

(91-26543530 / 26543469)

kannadadepartment@gmail.com

2.

Abhijit prakashana

(G.N.Upadhya)

A/404, VinayakC Ashish, MMM Road, Near P&T Colony, Mulund (W), Mumbai-400080

 (022-67969873)

3.

ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ

ನಾಟ್ಯ ಭೂಮಿ

#ಡಿ. 32/282, ಎಂ.ಐ.ಜಿ ಕಾಲೋನಿ

ಬಾಂದ್ರ ಪೂರ್ವ,

ಮುಂಬೈ-400051

(9448386840/080-65591577)