ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಡಾ. ಬಂಗಾರಿ ರೇಣುಕ /

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಬಂಗಾರಿ

ಸುಮಿತ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ

‘ಮಹಾಮನೆ’ ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆ

ಅರಸೀಕೆರೆ-573103, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

(08174-233477/9900544198)

renukabangari@yahoo.com

2.

ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಜೆ.ಆರ್

ಪ್ರಜೋದಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ಗಂಧದ ಕೋಠಿ ಹಿಂಭಾಗ

2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,

ಕೆ.ಆರ್ ಪುರ, ಹಾಸನ-573201

(08172-231188 / 8792276742)

prajodayaprakashana@gmail.com