ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ... - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

 ಕ್ರ. ಸಂ

ಶ್ರೀ / ಶ್ರೀಮತಿ

1.

ಶ್ರೀಮತಿ ಶರೀಫಾಬಿ.

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮಕ್ಕಾ ಮಸೀದಿ ಮುಂಭಾಗ

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

(9945112511)

2.

ಎ.ಹೆಚ್. ರವಿ

ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ

ಮಲ್ಲಾಡಿ ಹಳ್ಳಿ-577531

ಚಿತ್ರದುರ್ಗಜಿಲ್ಲೆ

(9902681270)

3.

ಇಂದಿರಮ್ಮ ಎನ್.

ಸುಬೋಧಿನಿ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್‌ ಅಂಡ್ ನಾಲ್ಡೆಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ,

ತಮ್ಮಣ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಿ.ಪಿ ಬಡಾವಣೆ,

1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501

(9449247830/08194-223600)

subodhinicta@gmail.com