ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು
ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ:
ಶೋಕ ಸಂದೇಶ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50% ರಿಯಾಯಿತಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಅನುದಾನ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ

ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ

 1

1993-1994

5,20,000-00

1994-1995

1,00,00,000-00

1995-1996

75,00,000-00

1996-1997

75,00,000-00

1997-1998

55,00,000-00

1998-1999

60,00,000-00

1999-2000

50,00,000-00

2000-2001

1,00,00,000-00

2001-2002

68,00,000-00

10 

2002-2003

39,21,395-00

11 

2003-2004

51,00,000-00

12 

2004-2005

11,83,000-00

13 

2005-2006

13,88,000-00

14 

2006-2007

30,13,000-00

15 

2007-2008

1,10,30,000-00

16 

2008-2009

4,50,00,000-00

17 

2009-2010

50,00,000-00

18 

2010-2011

1,00,00,000-00

19 

2011-2012

50,00,000-00

20 

2012-2013

50,00,000-00

21 

2013-2014

1,00,00,000-00

 22

2014-2015

1,00,00,000-00

 23

2015-2016

1,00,00,000-00

 24

2016-2017

1,00,00,000-00

 25

2017-2018

1,01,00,000-00

 26

2018-2019

1,01,00,000-00

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ

ವಿಷಯ

ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ

1.

2013-2014

 

ಬೈಬಲ್ ಮಾದರಿಯವ ವಚನ ಸಂಪುಟ ಮುದ್ರಣ

60,00,000-00

2.

2014-2015

ದಲಿತ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

10,00,000-00

3.

 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ

43,00,000-00

4.

2015-2016

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

25,00,000-00

5.

2016-2017

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

25,00,000-00

6.

 

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

25,00,000-00

7.

 

ಸಗಟು ಖರೀದಿ

1,00,00,000-00

8.

 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ

4,00,000-00

9.

2017-2018

ಸಗಟು ಖರೀದಿ

50,00,000-00

 

 

ಸಗಟು ಖರೀದಿ

50,00,000-00

 

 

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

25,00,000-00

10.

2018-19

ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ ಮುದ್ರಣ

15,00,000-00

11.

2018-19

ಪುಸ್ತಕ ಜಾಥ

1,50,00,000-00

 

 

© 2020, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ