ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾಫುಲೆ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾಫುಲೆ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಚಿತ್ರಗಳು