ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

ದಿನಾಂಕ:೨೮.೦೨.೨೦೧೪ರಂದು ಡಾ. ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಚಿತ್ರಗಳು